Mục đích của Thư Viện là thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, cũng như những tài liệu tâm linh tu học khác đã từng được minh giải bởi Thiền Sư.

Tôn Chỉ của Thư Viện dựa trên Mười Điều Thực Hành Tâm Đạo của Thiền Sư để lại, và đặc biệt những điểm sau đây:

  • Không dùng Thư Viện vào mục tiêu chính trị đảng phái hay tư lợi.
  • Thư Viện được thiết kế để tạo điều kiện cho nhiều huynh đệ hành giả Vô Vi cùng đóng góp, trong tinh thần dân chủ và bình đẳng.
  • Gìn giữ tinh thần hòa đồng và tương kính với tất cả.

--- oOo ---
 

Quý khách viếng thăm có thể tham khảo thêm các trang mạng sau đây trong cộng đồng Vô Vi (mà chúng tôi được biết, liệt kê theo thứ tự a-b-c).

 
Ghi Chú:
Thư Viện Vô Vi quý trọng sự góp mặt của các trang mạng Vô Vi được liệt kê bên trên, nhưng nội dung chi tiết của các trang này không nhất thiết phản ảnh lập trường và quan điểm Nhóm Thực Hiện Thư Viện Vô Vi.
Đại Đồng Tu Tiến
Tìm: