Liên hệ :    
Thầy đi để lại pháp tràng
Tâm con tu tiến bạc bàn tiến lên
Bên trong thanh tịnh tạo nền
Quy y Phập Pháp giữ bền bỉ tu
Sớm thầy cũng đã dự trù
Giúp con tiến hóa giải ngu cõi trần
Bình tâm tự xét tự phân
Tầng cao tầng thấp mỗi tầng cảm giao
Tình đời đen bạc đổi trao
Quán thông thiên địa bước vào càn khôn
Càng tu rõ lý sanh tồn
Hồn không mất mát suy tôn luật trời
Trí tâm tiến hóa hợp thời
Về nơi bến giác đời đời yên vui
Tự mình thức giác rèn trui
Sống trong thanh tịnh an vui đời đời
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Cocoa, Florida, 09-10-1994

vovilibrary.net >>refresh...