Hò ơi! Mê chấp tạo mơ
Duyên Trời không thức, bơ vơ cực hình.
Càn Khôn vũ trụ hành trình,
Không sao tiến hóa, hò ơi!
Không sao tiến hóa, lòng vòng lôi thôi.

Hò ơi! Lập vị tạo ngôi,
Sang tồi xa cách, khó ngồi gần nhau.
Trí tâm không mở, không trao,
Cực hình tự tạo, hò ơi!
Cực hình tự tạo, ước mơ khó thành.

Hò ơi! Lý thuyết cạnh tranh,
Thực hành không có, khó thanh, khó hòa.
Tình Trời càng vắng, càng xa,
Tranh nhau tạo loạn, hò ơi!
Tranh nhau tạo loạn, khó qua tình Trời.

Hò ơi! Học hỏi hợp thời,
Trí tâm khai mở, hướng Trời dựng xây.
Tự mình thức giác đổi thay,
Cơ may tái diễn, hò ơi!
Cơ may tái diễn, dịp may vẫn còn.

Hò ơi! Cảm thức đường mòn,
Trời ban tình đẹp, chẳng còn si mê.
Hướng về thực cảnh hương quê,
Tình thương đạo đức, hò ơi!
Tình thương đạo đức, hương quê sanh tồn.
Lương Sĩ Hằng.
Adelaide, 02-02-1994
--------------------
Sưu tầm từ Tập San "Sinh Hoạt Vô Vi", Số 2-94, của bạn đạo Cộng Hòa Liên Bang Đức.

vovilibrary.net >>refresh...