Rừng xanh dẫn độ thanh hòa
Trí tâm khai vững vượt qua khổ nàn
Tự tu tâm thức bạc bàn
Lui về thanh tịnh cảm an cảm hòa
Người đời thích chuyện Thầy Cha
Người tu thanh tịnh chan hòa tình thương
Thực hành quán độ gieo gương
Chẳng còn mê chấp dựa nương thực hành
Dẹp phần lý luận đấu tranh
Thanh thanh diệu diệu cùng anh em hòa
Thanh thanh diệu diệu cùng anh em hòa
Thanh thanh diệu diệu cùng anh em hòa
Lương Sĩ Hằng
09-08-1989
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Bản Tin Thiền Viện - số tháng 9 năm 1989 - Hội Ái Hữu Vô Vi Washington. Bài thơ do Đức Thầy làm tặng Thiền Viện để phổ nhạc.

vovilibrary.net >>refresh...