Nhìn xem hùng vĩ của Trời,
Độ tha tại thế đời đời dựng xây.
Chuyển mưa chuyển nắng hàng ngày,
Giúp người phát triển đổi thay thế tình.
Càn Khôn địa hạt tâm linh,
Giúp người tiến hóa tự minh luật Trời.
Khai thông trí tuệ tuyệt vời,
Tranh Trời tươi đẹp giải nơi ưu sầu.
Nằm trong nguyên lý nhiệm mầu,
Trí tâm là một chiếc tầu về quê.
Cảnh Trời vui đẹp mãi mê,
Qui về một mối chẳng chê luật Trời.
Bình minh ban chiếu hợp thời,
Tu hành tự thức tranh trời sống chung.
Từ bi rộng mở bao dung,
Trì tâm học hỏi vô cùng đến nơi.
Lương Sĩ Hằng

--------------
Không rõ thời điểm và địa danh của bài thơ. Ai biết xin làm ơn bổ túc.

vovilibrary.net >>refresh...