Thập nhị nhơn hiền hãy thiết tha
Trở về nguồn cội pháp phân hòa
Chuyên tu tự đạt hồng ân phước
Mọi mặt yên vui khỏi đọa sa
A Tỳ Địa-ngục nơi sanh sát
Tiên Phật Thiên-đàng cảnh phát quang
Đức độ triền miên xây dựng tiến
Quán thông tình lý cảnh Thiên-đàng
Luân hồi thế cảnh khổ đa đoan
Bài vở triền miên dạy chàng nàng
Thống khổ học rồi trí lạc quan
Lấy Không làm đích để phân bàn
Hoà cùng Thiên giới nơi nguồn cội
Học tiến học hòa dự các nơi
Ðời đạo song tu đồng thăng tiến
Càn Khôn hòa hợp chẳng sang tồi./.
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Vân Khanh chép từ CD Đạo Tâm I-II.

vovilibrary.net >>refresh...