Ngươn Sinh Đại Hội chung hành
Tình thương đạo đức giữ giành trong tâm
Điện năng tiến hóa không lầm
Chẳng còn mê chấp chỉ tầm đường đi
Bình tâm học hỏi khắc ghi
Trí tâm khai mở tâm thì đạt an
Đệ huynh tỷ muội bạc bàn
Trong ngoài thanh nhẹ khai màn đạo tâm
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 58, tháng 4, 1991

vovilibrary.net >>refresh...